Στο Κ.Ι.Κ.Π.Ε. υποβάλλονται κατά καιρούς για χρηματοδότηση ιδιαιτέρως αξιόλογα ερευνητικά προγράμματα. Δυστυχώς, λόγω της οικονομικής συγκυρίας και ανειλημμένων υποχρεώσεων το Ίδρυμα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε όλα τα αιτήματα παρά καλύπτει ενίοτε και εν μέρει κάποια από αυτά. Προτεινόμενα προγράμματα είναι:

Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα

Πόπη Πολέμη – Φίλιππος Ηλιού

H «Eλληνική Eθνική Aναδρομική Bιβλιογραφία του 19ου αι.» εκπονείται από το Βιβλιολογικό Εργαστήρι (ιδρύθηκε το 1983 από τον Φίλιππο Ηλιού και υλοποιείται πλέον από το Μουσείο Μπενάκη και από το Μ.Ι.Ε.Τ.) τις τελευταίες δεκαετίες και επιτρέπει πλέον την εποπτεία για το σύνολο της αντίστοιχης παραγωγής, ενώ υπερακοντίζει τα δεδομένα που θα προσέφερε, εφόσον θα υπήρχε, μια κλασική τρέχουσα εθνική βιβλιογραφία για την εν λόγω περίοδο. Λειτουργεί ως συλλογικός κατάλογος των βιβλιοθηκών, επειδή ακριβώς καταγράφονται σε αυτήν όλα τα αντίτυπα κάθε εντύπου που απόκεινται σε διασκορπισμένες βιβλιοθήκες ελληνικές και ξένες, δημόσιες και ιδιωτικές. Στην ηλεκτρονική βάση (www.benaki.gr/bibliology) παρέχεται η συνοπτική αναγραφή του εντύπου και η ηλεκτρονική διεύθυνση ψηφιακών αντιτύπων που επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στα έντυπα καθαυτά. Έχουν ήδη κυκλοφορήσει δύο τόμοι, που καλύπτουν την περίοδο 1801 έως 1832, και ετοιμάζεται ο τρίτος τόμος, για την περίοδο 1833-1846 (Τα Οθωνικά).

Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας, τόμοι Α’-ΙΔ’, (1100-1669)

Εμμανουήλ Γ. Κριαράς

Το «Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας» (1100-1669) καταγράφει και τεκμηριώνει γλωσσικό υλικό έξι αιώνων της ελληνικής γλώσσας, στην ενδιάμεση φάση της, από την ύστερη αρχαιότητα έως τον 17ο αι. O Εμμανουήλ Κριαράς με τους συνεργάτες του συνέταξε δεκατέσσερις τόμους (Α’-ΙΔ΄), που εκδόθηκαν από το 1968 έως το 1997 (Α έως Παραθήκη). Το έργο τιμήθηκε με πολλές δεκάδες θετικές βιβλιοκρισίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Επιτομή ψηφιοποιήθηκε και διατίθεται δωρεάν στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) (www.greek-language.gr). Στο «Μεσαιωνικό Λεξικό», η παρουσία μιας λέξης και όλες οι σημασίες ή οι υποσημασίες της τεκμηριώνονται με παραθέματα από τις γραμματειακές πηγές.

Ψηφιοποίηση «Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής» της Ακαδημίας Αθηνών και σύνταξη λημμάτων του

Η Ακαδημία Αθηνών αναζητεί οικονομική ενίσχυση για το «Ιστορικόν Λεξικόν της Νέας Ελληνικής», προκειμένου να ψηφιοποιήσει το πολύτιμο υλικό που φυλάσσεται στα αρχεία του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων της Ακαδημίας Αθηνών και να επιταχύνει τη σύνταξη τόμων του Λεξικού, ενός έργου του οποίου η ολοκλήρωση έχει καθυστερήσει λόγω έλλειψης επαρκούς επιστημονικού προσωπικού και έλλειψης ηλεκτρονικής υποδομής.