Το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 2039/1939. Ο Οργανισμός του κυρώθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα της 13/10/1988 (ΦΕΚ 801, Β, 2.11.1988) και διαδοχικά τροποποιήθηκε με τα Προεδρικά Διατάγματα της 3.4.2000 (ΦΕΚ 459, Β, 4.4.2000), της 11.11.2003 (ΦΕΚ 1750, Β, 26.11.2003) και της 24.10.2011 (ΦΕΚ 2591,Β, 7.11.2011).