Το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 4182/2013. Ο Οργανισμός του κυρώθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα της 13.10.1988 (ΦΕΚ 801, τ. Β΄/2.11.1988) και διαδοχικά τροποποιήθηκε με τα Προεδρικά Διατάγματα της 3.4.2000 (ΦΕΚ 459, τ. Β΄/4.4.2000), της 11.11.2003 (ΦΕΚ 1750, τ. Β΄/ 26.11.2003), της 24.10.2011 (ΦΕΚ 2591, τ. Β΄/7.11.2011) και της 13.12.2021 (ΦΕΚ 6490, τ. Β΄/31.12.2021). Με το προεδρικό διάταγμα της 13.12.2021 (ΦΕΚ 6490, τ. Β΄/31.12.2021) έγινε και η κωδικοποίηση των διατάξεων του Οργανισμού.